УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

Квалифицирани удостоверения в съответствие с Регламент (ЕС) 910/2014

Във връзка с приетия на 23 юли 2014 г. Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, от 08 Януари 2018 г. Инфонотари ЕАД, в качеството си на квалифициран доставчик на удостоверителни услуги издава квалифицирани удостоверения за квалифициран електронен подпис и квалифицирани удостоверения за квалифициран електронен печат в съответствие с изискванията на Регламента.

Квалифицираните удостоверения се издават от нова удостоверителна инфраструктура на Инфонотари ЕАД с базово удостоверение InfoNotary TSP Root CA, OID: 1.3.6.1.4.1.22144.3 и оперативни удостоверения: за квалифицирани удостоверения за квалифициран електронен подпис InfoNotary Qualified Personal Sign CA, OID: 1.3.6.1.4.1.22144.3.1 и за квалифицирани удостоверения за квалифицирани електронни печати InfoNotary Qualified Legal Person Seal CA, OID: 1.3.6.1.4.1.22144.3.2.

Новата удостоверителна верига е публикувана тук.

Общия европейски доверителен списък е достъпен тук.