УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС
ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

Условия за прекратяване на удостоверение

Действието на издадени валидни удостоверения от Доставчика се прекратява автоматично:

 • с изтичането на срока на валидност на удостоверението;
 • при прекратяване на юридическото лице на Доставчика на удостоверителни услуги без прехвърляне на дейността на друг доставчик на удостоверителни услуги.

Доставчикът на удостоверителни услуги прекратява действието на удостоверението при:

 • смърт или поставяне под запрещение на Титуляря или на Автора;
 • прекратяване на юридическото лице на Титуляря;
 • прекратяване на представителната власт на Автора по отношение на Титуляря;
 • установяване, че удостоверението е издадено въз основа на неверни данни.

Доставчикът предприема незабавни действия във връзка с прекратяването на действието на удостоверението при установяване на съответните основания за това и незабавно уведомява Автора и Титуляря за обстоятелства относно валидността или надеждността на издаденото им удостоверение.

Кой може да заяви искане за прекратяване на удостоверение

Доставчикът на удостоверителни услуги е длъжен да прекрати действието на удостоверението по искане на Титуляря или на Автора, след като се увери в самоличността и представителната власт на Титуляря, съответно на Автора.

Процедура за заявка за прекратяване

За осъществяване на действия по прекратяване на удостоверение от Удостоверяващия орган на Доставчика е необходимо:

 • да бъде направено писмено искане за прекратяване на удостоверение от Титуляря, съответно Автора до Доставчика;
 • да се извърши проверка от Регистриращия орган на Доставчика за самоличността, идентичността и представителната власт на Титуляря, съответно на Автора.

(2) Титулярят или упълномощеното надлежно от него лице подават искането за прекратяване на удостоверение:

 • по електронен път, посредством интернет портала на Доставчика, ако е регистриран потребител и има съответните права за достъп до него на адрес: https://www.infonotary.com
 • лично в офис на Регистриращ орган на Доставчика с подписване на “Искане за прекратяване на удостоверение”.

Идентификацията и автентификацията на заявителите, подали искане за прекратяване на удостоверение, се извършват от Регистриращ орган на Доставчика Регистриращият орган отправя искане за прекратяване до Доставчика след получаване на искане за прекратяване от Титуляря или Автора на удостоверение за електронен подпис и извършването на действия по проверка на идентичността и самоличността на заявителите и потвърждаването им.

Титулярят, Авторът или упълномощеният представител на Титуляря, направили искане за прекратяване на удостоверение, представят лично пред Регистриращия орган следните документи:

 • валиден документ за самоличност: лична карта или паспорт;
 • нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на Представителя да представлява Титуляря пред Доставчика за издаване и управление на удостоверения;
 • документ, доказващ представителната власт на Автора – съдебно решение, удостоверение за актуално състояние, нотариално заверено пълномощно или друг овластяващ акт;
 • подписано Искане за прекратяване на удостоверение.

След прекратяване на удостоверението Доставчикът го включва в Списъка на спрените и прекратени удостоверения и актуализира публично достъпния електронен регистър на удостоверенията и уведомява Титуляря и Автора директно или посредством Регистриращия орган за извършените действия.

Прекратените от Доставчика удостоверения не подлежат на възобновяване.

Гратисен период преди прекратяване

Действието на удостоверението се спира за срок до 48 часа от момента на получаване на искането за прекратяването му.

При успешна проверка от Регистриращия орган и след изтичането на 48-часовия гратисен период удостоверението се прекратява.

При непотвърждаване на проверката от Регистриращия орган или по изрично искане на Титуляря, съответно на Автора в рамките на гратисния период действието на удостоверението се възобновява.

Период, през който Удостоверяващият орган трябва да обслужи заявката за прекратяване

Проверката и потвърждаването на информацията в направените искания за прекратяване на удостоверения се обработват в разумен срок и Доставчикът прекратява удостоверенията в срок до 48 часа от момента на приемане на документите.

Изисквания за проверка за прекратяване на удостоверение към Доверяващите се страни

Доверяващите се страни следва да се доверяват на издадени от Доставчика удостоверения само след проверка на статуса на удостоверението в Списъка на спрените и прекратени удостоверения или на автоматичната информация, предоставена от Доставчика посредством OCSP протокол.

Ако Доверяваща се страна не извърши надлежна проверка на статуса на удостоверение, Доставчикът не носи отговорност за настъпилите вреди за доверяващата се страна.

Честота на издаване на Списък с прекратени удостоверения

Издаване на нов Списък на спрените и прекратени удостоверения се извършва автоматично след включване на удостоверение в него.

Периодът на валидност на Списъка на спрените и прекратени удостоверения е 3 астрономически часа.

Максимално закъснение за публикуване на Списък на спрените и прекратени удостоверения
Актуализирането на Списъка на спрените и прекратени удостоверения се извършва автоматично до 5 минути след включването на спряно или прекратено удостоверение или изваждането на възобновено удостоверение от списъка.


ИСКАНЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС i-Notary Personal/Company Q Sign

За да разгледате документа се изисква инсталиран Adobe Reader Reader