УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

ИНФОНОТАРИ възобновява действието на спряно удостоверение при:

  • изтичане на срока за спиране (48 часа);
  • отпадане на основанията за спиране;
  • по искане на Титуляря, след като Доставчикът, че той е узнал причината за спирането, както и че искането за възобновяване е направено вследствие на узнаването.

От момента на възобновяване на действието на удостоверението от Удостоверяващия орган на Доставчика то се счита за валидно.Процедура по възобновяване действието на спряно удостоверение

1. Възобновяване по искане на Титулярa.

Когато възобновяването се извършва по искане на Титуляря, проверка на искането и идентификация на Титуляря се извършва от Регистриращ орган.

Регистриращият орган извършва идентификация и автентификация на Титуляря, когато той е представил лично или чрез упълномощен представител подписано искане за възобновяване на удостоверение.

Титулярят или негов упълномощен представител, направили искане за възобновяване на удостоверение, представят лично пред Регистриращия орган следните документи:

  • валиден документ за самоличност: лична карта или паспорт;
  • нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на Представителя да представлява Титуляря пред Доставчика за издаване и управление на удостоверения;
  • подписано Искане за възобновяване на удостоверение, съдържащо декларация, че Титулярят е узнал причината за спирането и искането за възобновяване е направено вследствие на узнаването.

След получаване на потвърждение за проверено искане за възобновяване на удостоверението от Регистриращия орган и верификацията му Удостоверяващият орган на Доставчика изважда спряното удостоверение от Списъка на спрените и прекратени удостоверения и го публикува.

2. Възобновяване след изтичане на срока на спиране на действието

След изтичане на срока на спиране на действието – 48 часа от момента на спиране на действието на удостоверението, Удостоверяващият орган на Доставчика автоматично възобновява действието на удостоверението и го изважда от Списъка на спрените и прекратени удостоверения.


ИСКАНЕ ЗА  ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС i-Notary Personal/Company Q Sign

За да разгледате документа се изисква инсталиран Adobe Reader Reader