УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС
СПИРАНЕ ДЕЙСТВИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

ИНФОНОТАРИ спира действието на издадени от него удостоверения при наличие на съответните основания и за необходимия от обстоятелствата срок, като предприема незабавни действия във връзка със спиране на действието на удостоверението при установяване на съответните основания за това и незабавно уведомява Автора и Титуляря за обстоятелствата относно валидността или надеждността на издаденото им удостоверение.
За периода на временно спиране на удостоверението то се счита за невалидно.

Кой може да заяви искане за спиране?

ИНФОНОТАРИ е длъжнo да спре действието на издадено от него удостоверение за квалифициран електронен подпис:

  • по искане на Титуляря, съответно на Автора, без да е длъжен да се увери в самоличността или в представителната му власт;
  • по разпореждане на Комисията за регулиране на съобщенията при основателно съмнение, че действието на удостоверението следва да бъде прекратено;
  • по заповед на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, когато е налице непосредствена опасност за интересите на трети лица или при наличие на достатъчно данни за нарушение на за;

Процедура за заявка за спиране

За осъществяване на действия по спиране на удостоверение от Удостоверяващия орган на Доставчика е необходимо той да получи:

  • искане за спиране на удостоверение от Титуляря, съответно Автора до Доставчика;
  • писмено разпореждане за спиране на удостоверението издадено от Комисията за регулиране на съобщенията, ако съществува основателно съмнение, че действието на удостоверението следва да бъде прекратено
  • заповед на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията при непосредствена опасност за интересите на трети лица или при наличието на достатъчно данни за нарушение на закона.

Авторът, Титулярят или упълномощено надлежно от него лице правят искането за спиране чрез (виж Контакти):

  • интернет портала на Доставчика, ако Заявителят е регистриран потребител и има съответните права за достъп;
  • по телефон, посредством услугата IVR, предоставяна от Доставчика, ползвайки Персонален идентификационен код, получен при първоначалната регистрация на Титуляря и Автора;
  • по факс или електронна поща или
  • лично в Регистриращ орган на Доставчика.

Предварителна идентификацията и автентификацията на заявителите подали искане за спиране на удостоверение, и представителната им власт не се изисква.

Удостоверяващият орган спира действието на удостоверението в разумен според обстоятелствата срок след получаване на искането и го публикува в Списъка на спрените и прекратени удостоверения.

Ограничение на периода на спиране на удостоверение

Доставчикът е длъжен да спре действието на издадено от него удостоверение за необходимия според обстоятелствата срок, но за не повече от 48 часа от получаване на искането за спиране.


ИСКАНЕ ЗА СПИРАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС i-Notary Personal/Company Q Sign

За да разгледате документа се изисква инсталиран Adobe Reader Reader