УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

InfoNotary Qualified Natural Person Signature - Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице

Удостоверението се издава на физическо лице (Титуляр) и може да бъде използвано за персонална идентификация пред интернет приложения, при извършване на финансови трансакции, защитена и криптирана комуникация, електронна кореспонденция, подписване на електронни документи и извършване на електронни изявления, дейности по автентификация и криптиране на данни.

 

InfoNotary Qualified Delegated Signature - Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице с делегирани правомощия.

Удостоверението се издава на физическо лице (Титуляр) и съдържа информация за Юридическо лице, което е делегирало правомощия на Титуляря и може да бъде използвано за персонална идентификация пред интернет приложения, при извършване на финансови трансакции, защитена и криптирана комуникация, електронна кореспонденция, подписване на електронни документи и извършване на електронни изявления, дейности по автентификация и криптиране на данни.

Удостоверенията се издават с период на валидност 1 или 3 години.

Можете да получите Вашето Квалифицирано удостоверение за електронен подпис в повече от 140 населени места, в над 500 Регистрационни офиса.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО КОМПЕТЕНТЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАН

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА И ГРАЖДАНИТЕ