УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

ДАННИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИНФОНОТАРИ

ИНФОНОТАРИ ЕАД
Централен офис: гр.София 1000, ул.Иван Вазов №16
Телефон: (+359 2) 921 08 90
Факс: (+359 2) 987 91 31
e-mail: office@infonotary.com
Вписано в Търговски регистър под номер: 20080402155810/02.04.2008 г.
Регистрация по ЗЗЛИ: Удостоверение № 0007298 от 03.09.2005 г. на КЗЛД
ЕИК: 131276827
ДДС.No: BG131276827

УПРАВЛЕНИЕ
Таня Явашева - Изпълнителен директор
Георги Маринов - Изпълнителен директор

УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ИНФОНОТАРИ КАТО ДОСТАВЧИК НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

InfoNotary TSP Root - /qualified-root-ca.der/
Сериен номер: 01 00 00 00 00 00 00 00 5a 0c 1e b2 95 5e 79 f2
Валиден от: 28 юни 2017 г. 13:09:07 GMT
Валиден до: 28 юни 2037 г. 13:09:07 GMT
Thumbprint 91 25 4b 47 e9 e6 08 96 d6 a5 9c 35 17 eb 67 ad f2 75 5d cb
Signature algorithm Sha256

InfoNotary Qualified Legal Person Seal CA - /qualified-legal-ca.der/
Сериен номер: 01 00 00 00 00 00 00 00 10 ed 57 be 50 cf ba 8f
Валиден от: 29 юни 2017 г. 15:18:31 GMT
Валиден до: 29 юни 2036 г. 15:18:31 GMT
Thumbprint 1a 51 94 57 4b 89 8a 46 c4 74 36 57 d8 fd 19 06 84 18 d6 54
Signature algorithm Sha256

InfoNotary Qualified Personal Sign CA - /qualified-natural-ca.der/
Сериен номер: 01 00 00 00 00 00 00 00 97 6f 93 26 c7 91 d6 56
Валиден от: 29 юни 2017 г. 15:14:32 GMT
Валиден до: 29 юни 2036 г. 15:14:32 GMT
Thumbprint cf 73 7b a0 33 e7 d7 1d e6 7e 11 42 7a e1 c6 99 bf a5 b6 eb
Signature algorithm Sha256

InfoNotary Qualified Validated Domain CA
qualified-domain-ca.der

InfoNotary Qualified TimeStamping Service CA
qualified-timestamp-ca.der

InfoNotary Advanced Personal Sign CA
qualified-natural-aes-ca.cer

InfoNotary Advanced Legal Person Seal CA
qualified-legal-aes-ca.cer


THUMBPRINTS НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА НА ИНФОНОТАРИ

За да потвърдите контролните суми за ключовете от удостоверенията ни, можете да се свържете с нас на тел: +359 2 921 08 55 или да изпратите писмено запитване на адрес: гр. София 1000, ул. "Иван Вазов" № 16, или в регистъра на удостоверенията на регистрираните доставчици на удостоверителни услуги в КРС.