УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

ЗА НАС

ИНФОНОТАРИ ЕАД е търговско дружество, създадено през 2004 г., еднолична собственост на "ДАТАМАКС СИСТЕМ ХОЛДИНГ" АД и е регистриран Доставчик на удостоверителни услуги по Закона за електронния документ и електронния подпис от Комисията за регулиране на съобщенията от декември 2005 г. - Регистър на удостоверенията за квалифициран електронен подпис на регистрираните доставчици на КРС

ИНФОНОТАРИ ЕАД предлага публични услуги по издаване и управление на Удостоверения за квалифициран електронен подпис за физически и юридически лица и на удостоверения със специализирано приложение: за сигурна електронна кореспонденция, за удостоверена самоличност, за криптиране на данни, за защита на Web сървъри, за подписване на код и др.
 

От 1 Февруари 2008 г., Инфонотари ЕАД е и първият български доставчик на удостоверителните услуги с международна акредитация – WebTrust.


От 02.02.2010 г. Инфонотари ЕАД е сертифицирана по ISO9001:2008 от TUV Rheinland CERT (ISO 9001), регистрационен No.75 100 40759. Областта на приложение е представяне на удостоверителни услуги за електронен подпис, разработване и поддръжка на удостоверителна инфраструктура, PKI системи, информационни системи (софтуер и хардуер), анализ на бизнес процеси и управление на проекти.


За да покрие всички изисквания на пазара за информационна сигурност и за да утвърди позициите си като Доставчик на удостоверителни услуги, ИНФОНОТАРИ ЕАД разработва и предлага голям набор от други удостоверителни услуги и продукти за информационна и криптографска сигурност:

  • Сигурна електронна поща – предоставяне на услуги по посредничество при изпращане и получаване на електронна поща и удостоверяването им;
  • Удостоверителни времеви услуги – предоставяне на независима, автономна заверка на дата и час на създаване и подписване на електронни документи и транзакции;
  • Софтуер за електронно подписване, криптиране и сигурно съхранение на електронни документи i-Notary e-Doc Manager;
  • Средства за сигурно съхранение на ключове и защитено създаване на електронни подписи - смарт карти, карточетци, софтуер за управление на смарт карти - i-Notary SMART CARD Manager и др.
  • Гарантирано автономно време - предоставяне на сигурен независим източник на точно време за синхронизация на критични бизнес системи. Криптиран защитен канал за комуникация с гаранция за точност до милисекунди и средства за удостоверяване и доказване на източника и потребителя;
  • Интегрирана система за автоматично управление, контрол, събиране и фактуриране на задължения по корпоративни плащания – Prepiska Finance
  • Публична система за обмен на юридически валидни документи по електронен път – Prepiska Notary
  •